Om Vår nye kommune

Det er kommunane Fjell, Sund og Øygarden som saman står bak nettsida varnyekommune.no.  Ordførarane i dei tre kommunane er redaksjonelt ansvarlege for innhaldet på sida.

Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), ordførar i Fjell, 414 49 370
Kari-Anne Landro (H), ordførar i Sund, 992 45 694
Børge Haugetun (TVØ), ordførar i Øygarden, 950 73 753

Du kan også kontakta Vigleik Brekke, tlf. 915 81 107, vigleik.brekke@fjell.kommune.no om du har spørsmål knytt til nettsida.

Bakgrunn

Stortinget har vedteke at det skal gjennomførast ei kommunereform. Formålet med reforma er å byggja kommunar som skal vera i stand til å handtera velferdsoppgåvene i framtida på ein best mogleg måte. Regjeringa har varsla endring i oppgåvene for kommunane og forslag til nytt inntektssystem. På nettsida kommunereform.no finn du meir informasjon om dette.

På oppdrag av dei tre kommunane har Telemarksforsking utarbeidd ein omfattande rapport (PDF) som tek utgangspunkt i tenestene, mynde, samfunnsutvikling og demokrati. Konklusjonen i rapporten er at forholda ligg godt til rette for ei kommunesamanslåing.

Intensjonsavtale

I perioden 4. februar til 3. mars gjennomførte dei tre kommunane forhandlingar med sikte på å leggja fram eit utkast til intensjonsavtale om å byggja ein ny kommune samansett av dei tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden.  Dei tre kommunane valde kvar si styringsgruppe og forhandlingsutval. Saman utgjer forhandlingsutvala felles forhandlingsutval (FFU). Den 7. mars underteikna FFU intensjonsavtale for Nye Øygarden kommune.

Her er forhandlingsutvala i dei tre kommunane:

………………..

Informasjon

Etter at intensjonsavtalen vart underteikna den 7. mars, har det vore gjennomført seks folkemøte i dei tre kommunane. Det vart i april distribuert brosjyre til alle husstandane i dei tre kommunane. I dei to siste vekene i april vart det gjennomført innbyggjarundersøking. Resultatet av innbyggjarundersøkinga vart gjort kjent den 20. mai.

I mai og juni har det vore møte på ungdomsskular og Sotra videregåande skule. Det var også nettmøte i samarbeid med Vestnytt og møte med næringslivet. Innbyggjarane kan engasjera seg i ordskiftet på Vår nye kommune på Facebook.

Politisk behandling

Alle kommunane i landet skal gjera vedtak om kommunereforma, anten dei ønskjer å halda fram som eigen kommune eller at dei ønskjer å etablera ein ny kommune saman med andre. Dei tre kommunane gjorde endeleg vedtak om kommunereforma den 20. juni. Den 30. september presenterte fylkesmann Lars Spongheim «sitt kommunekart». Han tilrår overfor dei sentrale styresmaktene at dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden, vert slått saman til ein kommune frå januar 2020.

I september/oktober vedtok kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden at det skal opprettast ei førebuande fellesnemnd (FF) som skal organisera arbeidet med kommunereforma inntil vidare.

I løpet av vårsesjonen i 2017 skal Stortinget gjera endeleg vedtak om korleis det nye kommunekartet skal sjå ut. Då vil ein eventuell ny kommune vera ein realitet frå 1. januar 2020.

Milepælar for kommunereforma
Milepælar for kommunereforma

 

Førebuande fellesnemnd (FF)

Førebuande fellesnemnd er ikkje lovpålagt, men kommunestyra vedtok i september/oktober å organisera arbeidet med kommunereforma på denne måten fram til Stortinget i løpet av første halvår 2017 gjer endeleg vedtak og det vert oppretta ei formell fellesnemnd i samsvar med inndelingslova.

FF har ikkje fullmakt til å ta avgjerd, men skal førebu samanslåing og koordinera samarbeidet mellom kommunane fram til fellesnemnda er formelt oppretta. Eventuelle vedtak må fremjast i felles sak i dei tre kommunestyra.

Førebuande fellesnemnd på det første møtet. Frå venstre; Vibecke Hodnekvam (Utdanningsforbundet, Øygarden), Hildegunn Høyland (Fagforbundet, Sund), Silvia Haugland (Øygarden), Kari-Anne Landro (Sund), Trude Villanger (HVO, Fjell), Jogeir Sognnæs (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Egil Haaland (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden), Hilde Lohmann Sandal (Fjell), Odd Bjarne Skogestad (Fjell), May Elin Limevåg (Sund), Ernst Einarsen (Fjell), Anita Garlid Johannesen (Fjell), Tom Georg Indrevik (Fjell), Kjell Arve Vorland (Sund), Svein Bergh (Fjell), Nilse Kåre Skoge (Sund) og Ingrid Toft (Øygarden). Espen Harkestad (Øygarden) var ikkje til stades då biletet vart teke.
Førebuande fellesnemnd på det første møtet. Frå venstre; Vibecke Hodnekvam (Utdanningsforbundet, Øygarden), Hildegunn Høyland (Fagforbundet, Sund), Silvia Haugland (Øygarden), Kari-Anne Landro (Sund), Trude Villanger (HVO, Fjell), Jogeir Sognnæs (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Egil Haaland (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden), Hilde Lohmann Sandal (Fjell), Odd Bjarne Skogestad (Fjell), May Elin Limevåg (Sund), Ernst Einarsen (Fjell), Anita Garlid Johannesen (Fjell), Tom Georg Indrevik (Fjell), Kjell Arve Vorland (Sund), Svein Bergh (Fjell), Nilse Kåre Skoge (Sund) og Ingrid Toft (Øygarden). Espen Harkestad (Øygarden) var ikkje til stades då biletet vart teke.