Kategoriarkiv: Aktuelt

Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.

Møtet i førebuande fellesnemnd den 27. mars vert halde i Sund kommunehus.

 

Utgangspunktet for denne drøftinga er intensjonsavtalen kapittel 11 som omhandlar kommunen som arbeidsgjevar. Det vert innleiing og gruppearbeid.

På møtet vert det også orientert om det to-årige prosjektet om lokaldemokrati; «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Kommunestyra i Sund og Øygarden har vedteke at kommunane skal vera med i prosjektet. Kommunestyret i Fjell gjer vedtak den 23. mars.  Innan den 7. april må Kommunal- og moderniseringsdepartementet få melding om kommunane skal delta i prosjektet.

Andre tema på det fjerde møtet i FF er:

 • Kartlegging personalreglement
 • Status tilsetjing prosjektleiar
 • Prosjekt lokaldemokrati
 • Seminarrekkje
 • Framtidsseminar (15.05.)

Møtet vert halde i Sund kommunehus og tek til klokka 09.00.

Her kan du lesa innkalling og saksdokument.  Merk at det det vert lagt ut fleire dokument knytt til møtet seinare i veka.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Ønskjer å delta i demokratiprosjekt

Førebuande fellesnemnd (FF) ønskjer å delta i prosjektet «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Dette er konklusjonen etter at spørsmålet vart reist på møtet i FF i Øygarden i dag.

På møtet i den førebuande fellesnemnda i dag var det mellom anna gruppearbeid. Frå venstre; Espen Harkestad (Øygarden), Kari-Anne Landro (Sund), Anita Garlid Johannessen (Fjell), Trude Erstad Villanger (hovudverneombod, Fjell) og Ernst Einarsen (Fjell).

Den førebuande fellesnemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har invitert kommunar som arbeider med samanslåing om å delta i eit nytt toårig prosjekt for å utvikla lokaldemokratiet. Det var Sund-ordførar, Kari-Anne Landro, som presenterte saka på møtet i dag.

– Eg trur dette er eit bra prosjekt som vi bør delta i, sa Landro og fekk støtte frå alle som tok ordet. Departementet ønskjer at svarbrevet skal behandlast i alle kommunestyra før det vert sendt inn. Startsamlinga vert i juni 2017. Dersom Stortinget gjev sin tilslutnad, vil kvar «ny kommune» få tilskot på inntil 100 tusen kroner for å arbeida med lokaldemokratiet frå det andre prosjektåret (2018).

Hovudtema på samlingane i prosjektet vert kva lokaldemokrati kommunane ønskjer å utvikla for den nye kommunen, korleis ein skal organisera og utforma den politiske styringa og korleis ein skal sikra eit godt samspel mellom kommunen og innbyggjarane. Målgruppe er politikarar og representantar. Inntil sju personar i kvar kommunekonstellasjon kan delta i prosjektet. I tillegg til politikarsamlingar, vert det lagt opp til prosjektleiarsamlingar for ansvarlege frå administrasjonen.

Kartlegg IKT i kommunane

IKT-sjef i Fjell, Kjell Fyllingen, presenterte kva IKT system som vert nytta i dei tre kommunane. «Grunnmuren» er ganske lik, og driftsmiljøa har lik teknologi. Det er likevel forskjellar mellom dei tre kommunane. Kommunane har 16 like løysingar når det gjeld programvare. Kommunane har ikkje særleg lange avtalar knytt til IKT.

– Dei fleste avtalane innan IKT går ut innan 2020, opplyste Kjell Fyllingen.

Kartlegginga er gjennomført av dei tre IKT-leiarane. Dei rår til at organiseringa av IKT og ressursar som skal arbeida med digitalisering og IKT-transformasjon kjem på plass så tidleg som mogleg for å starta med samansmelting og tilrettelegging av framtidas teknologi.

Arbeider vidare med tilsetjing av prosjektleiar

Det er plukka ut fem aktuelle tilbydarar til å delta i anbodskonkurransen for rekrutteringshjelp for tilsetjing av prosjektleiar for etablering av «Nye Øygarden» kommune. Ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, opplyste at etter planen tek prosjektleiar til i stillinga i august i år. Konkurransegrunnlaget er sendt til følgjande tilbydarar; Mercuri Urval, Visindi, Ildne, Experis og Garuda.

Seminar i Trondheim

Sund-ordførar Kari-Anne Landro orienterte om seminar i Trondheim. Dette er ei seminarrekkje arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakarorganisasjonane.

– Det gjekk mykje tid på arbeidsrettslege spørsmål. Vi erfarte frå samlinga i Trondheim at det er viktig å få på plass prosjektleiar og budsjett for arbeidet med reforma. Vi kan lett verta overvelda over alt som må gjerast. Informasjon er viktig, og vi må kanskje arbeida meir med intern informasjon, sa Landro.

Møtet vart halde i Øygarden rådhus på Rong.

Framtidsseminar og framdriftsplan

Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy, som også er leiar av FF, får ansvaret med å planleggja og arrangera eit framtidsseminar. Seminaret er tidfesta til 15. mai. Informasjon om opplegget vert presentert for FF i neste møte (27. mars). På møtet i dag vart det oppmoda om at samlinga den 15. mai vert breitt samansett av politikarar, tillitsvalde og andre politiske organ som til dømes ungdommens kommunestyre/ungdomsråd og eldrerådet. Sandahl Bjorøy stadfesta at målet er å få flest mogleg til å delta på dette seminaret.

Ho presenterte også status for framdriftsplanen for fase 2. Etter at IKT-kartlegginga vart presentert i dag, vert det vidare lagt opp til at kartlegginga av selskapsstrukturen vert presentert i FF den 27. mars, kartlegging av personalreglement m.v. i FF den 24. april og kartlegging av pensjonsordningar i FF den 12. juni.

Gruppearbeid

Som avslutning på samlinga i dag vart den førebuande fellesnemnda delt inn i fire grupper for å arbeida med det som står i intensjonsavtalen om publikumsretta tenester. Det var semje om at biblioteka i kommunedelsentera skulla ha ein møteplassfunksjon for kommunale tenester. Døme på funksjonar som kan leggjast til desse sentera er byggjesakservice, NAV, Frivilligsentral og møterom. Andre tenester det er semje om skal leggjast til kommunedelsentera er helsestasjonar, legekontor og dagsenter. Miljø- og gjenbruksstasjonar bør også lokaliserast i desse områda.

Den politiske og administrative leiinga må lokaliserast på Straume, medan andre funksjonar kan samlast i kommunedelsentera. Det vart også understreka at ein må kartleggja kva areal som er til disposisjon i kommunane og nytta dei på ein god måte i den nye kommunen.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå samlinga i dag:

Kjell Fyllingen (IKT-sjef i Fjell) orienterte om kartlegginga av IKT i kommunane.
Tillitsvalde på tilhøyrarbenken.
Frå venstre; Svein Bergh (Fjell), Jorgeir Sognnæs (Sund) og Ørjan Telle (Sund).
Frå venstre; Egil Haaland (Fjell), Espen Harkestad (Øygarden) og Ernst Einarsen (Fjell)
Frå gruppearbeidet. Frå venstre; Ingrid Toft (Øygarden), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Svein Bergh (Fjell), Ørjan Telle (Sund) og Vibecke Hodnekvam (Øygarden).
Gruppearbeid. frå venstre: Silvia Haugland (Øygaren), Egil Haaland (Fjell), Tom Georg Indrevik (Fjell), Jogeir Sognnæs (Sund) og Jørgen Kausland (Sund).

 

 

 

Nytt møte i førebuande fellesnemnd

Måndag den 20. februar er det klart for det tredje møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen er det Øygarden kommune som er vertskap.

Møtet i førebuande fellesnemnd vert halde på Øygarden rådhus på Rong.

På dette møtet vert det gjeve informasjon om status i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for arbeidet med kommunereforma og resultatet av kartlegginga av IKT.

Andre tema på møtet i FF er oppsummering av seminar for FF i Trondheim, invitasjon til å delta i lokaldemokratiprosjekt, planlegging av framtidsseminar, status for framdriftsplan og politiske rammer for FF (jf. intensjonsavtalen kap.7). Det er også sett av tid til gruppearbeid.

Les innkallinga til FF her.

Tekst: Vigleik Brekke

Ønskjer utvida mandat for tilsetjing av prosjektleiar

I ei felles sak i dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden, vert det innstilt på at førebuande fellesnemnd  (for kommunesamanslåing) får utvida mandatet til å tilsetja prosjektleiar.

Frå møtet i førebuande fellesnemnd i Sund den 8. desember.

Det er innstilt på at det vert vedteke ei løysing der stillinga vert utlyst som prosjektleiar der vedkomande som vert tilsett får høve til å søkja stillinga som rådmann i den nye kommunen. I saka ligg det også framlegg til kvalifikasjonar for prosjektleiaren.

På sist møte i førebuande fellesnemnd (08.12.) drøfta ein ulike modellar. Det kan tilsetjast ein prosjektleiar tidsavgrensa fram til den nye kommunen vert etablert 1. januar 2020. Ein annan modell er kombinert prosjektleiar og rådmann. Ein tredje modell er ein kombinasjon av dei to andre modellane der ein definerer prosjektleiarfunksjonen slik at det i stillingsutlysinga går fram at prosjektleiaren kan søkja stillinga som rådmann. Det er den tredje modellen det vert innstilt på i denne saka.

Saka er ferdigbehandla i Fjell. Sund formannskap behandlar saka den 31.01., medan formannskapet i Øygarden behandlar saka den 01.02. Alle kommunane behandlar saka endeleg i kommunestyret.

Her kan du lesa saka til formannskapet i Øygarden. Her er saka til Sund formannskap.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Ønskjer samarbeid om digitalisering

– Bergen kommune ønskjer samarbeid med nabokommunane om digitalisering av offentleg sektor. Dette kan gjerast inn mot KS der vi gjer det klart at dette vil vi utvikla saman, sa kommunaldirektør Robert Rastad då førebuande fellesnemnd var samla til sitt andre møte i Sund kommunehus i ettermiddag.

Robert Rastad
Robert Rastad

Den førebuande fellesnemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden.

Saman med leiar for digitalisering og innovasjon konsern i Bergen kommune, Kjetil Århus, orienterte Rastad om digitalisering i Bergen kommune.

– Vi må tenkja standardløysing og at vi kan gjera dette saman i eit skisseprosjekt, sa Rastad.

Kjetil Århus viste til regjeringa sin store ambisjonar om digitalisering av den offentlege sektoren. Også Århus understreka at den kommunale sektoren må stå fram samla om ein skal lukkast i dette arbeidet.

– Einaste vegen er at kommunane står samla om dette. Vi er klare for ei regional koordinering der vi kan utvikla felles kompetanse for kommunane, sa Århus.

Det digitale verktøyet SvarUT er utvikla av KS i samarbeid med Bergen kommune. Ved utgangen av oktober 2016 var det inngått 343 avtalar (300 kommunar, 15 fylkeskommunar og 28 andre verksemder) om SvarUT. Dei 343 kommunane representerer eit innbyggjartal  på 4,5 millionar.

Kjetil Århus
Kjetil Århus

Tilsetjing av prosjektleiar

Fellesnemnda drøfta spørsmålet om det skal tilsetjast ein prosjektleiar fram til den nye kommunen er ein realitet frå januar 2020 eller om det skal tilsetjast ein prosjektleiar som også tek over som rådmann i den nye kommunen. I drøftinga kom det fram at det er ulike kravspesifikasjonar til ei rein prosjektleiarstilling og prosjektleiar/rådmann.

Det vart konkludert med å starta opp arbeidet med tilsetjing av prosjektleiar (fram til januar 2020). Det vert laga sak til dei tre kommunestyra med sikte på at førebuande fellesnemnd får mandat til å gå til tilsetjing av prosjektleiar.

Leiargruppa (dei tre ordførarane) skal stå for arbeidet med å velja rekrutteringsbyrå, utlysa etter prosjektleiar og avklara kvalifikasjonar og krav til stillinga.

Andre bestillingar

Etter gjennomgang av kva intensjonsavtalen seier om digitalisering, interkommunalt samarbeid og selskap og kommunen som arbeidsgjevar, gjorde FF fleire bestillingar til administrasjonen.

Det skal kartleggast kva IKT-system som finst i kvar av dei tre kommunane, og det skal kartleggjast personalreglement og løns- og arbeidsvilkår. Vidare skal det gjennomførst kartlegging av selskapsstrukturar i kommunane og dei forskjellige pensjonsordningane i kommunane. Når det gjeld kartlegging av IKT-system, vert administrasjonen også beden om å kartleggja mogleg samarbeid med Bergen kommune om digitale løysingar.

Espen Harkestad, Ingrid Toft og Silvia Haugland (alle Øygarden)
Espen Harkestad, Ingrid Toft og Silvia Haugland (alle Øygarden)

Kommunikasjonsplan

Fellesnemnda godkjende framlegget til kommunikasjonsplan. Etter framlegg i møtet vert det lagt til eit ekstra kulepunkt under verkemiddel (kap. 8) om å gje informasjon på leiarsamlinga og liknande.

Etter drøfting vart det gjeve tilslutnad til at promoteringsfilm for regionen og dokumentasjonsfilm for kommunereformprosessen er blant verkemidla. Det skal til neste møte lagast ei sak om mogleg streaming av møta i førebuande fellesnemnd (overføring på nett-TV).

Andre saker

 • Rolleavklaring og styringslinjer
  Denne saka vart teken til orientering.
 • Endring i seminarrekkje
  Det vart vedteke at heile fellesnemnda og nokre personar frå administrasjonen i kommunane deltek på «Seminarrekkje» i Trondheim den 23. og 24. januar i regi av KS.

Tekst og foto: Vigleik Brekke

Her er fleire bilete frå det andre møtet i førebuande fellesnemnd:

Egil Haaland og Tom Georg Indrevik (Fjell)
Egil Haaland og Tom Georg Indrevik (Fjell)
Tilhøyrarbenken
Tilhøyrarbenken

 

Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).
Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).

 

Møtet vart halde i Sund kommunehus.
Møtet vart halde i Sund kommunehus.

 

Børge Haugetun og Egil Haaland.
Børge Haugetun og Egil Haaland.

 

Ernst Einarsen (Fjell), Nils Kåre Skoge (Sund) og Odd Bjarne Skogestad (Fjell).
Ernst Einarsen (Fjell), Nils Kåre Skoge (Sund) og Odd Bjarne Skogestad (Fjell).

 

Sund-ordførar Kari-Anne Landro.
Sund-ordførar Kari-Anne Landro.

 

Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).
Dei tre ordførarane. Frå venstre; Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Kari-Anne Landro (Sund) og Børge Haugetun (Øygarden).

 

Klart for møte nr. to i førebuande fellesnemnd

Frå det første møtet i førebuande fellesnemnd (Fjell rådhus).
Frå det første møtet i førebuande fellesnemnd (Fjell rådhus).

Torsdag den 8. desember er det klart for det andre møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma. Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden. Det andre møtet i nemnda vert halde i Sund rådhus.

På det første møtet den 9. november vart fjellordførar Marianne Sandahl Bjorøy vald til leiar av FF, medan sundordførar Kari-Anne Landro og ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, vart valde som nestleiarar.

På det andre møtet (8. desember) vert det først orientering om digitalisering i Bergen kommune. Andre tema er mellom anna deltaking i seminarrekkje i regi av KS, rolleavklaring/styringslinjer og kva intensjonsavtalen seier om digitalisering og interkommunalt samarbeid. Fellesnemnda skal også koma med konkrete bestillingar til administrasjonen, behandla kommunikasjonsplan og drøfta prosess og krav for tilsetjing av prosjektleiar.

I perioden fram til den formelle fellesnemnda er valt, skal den førebuande fellesnemnda koordinera samarbeidet mellom kommunane når det gjeld etablering av ein ny kommune samansett av Sund, Fjell og Øygarden.

Her kan du lesa innkallinga til møtet den 8. desember.
Tekst og foto: Vigleik Brekke

Fjell-ordføraren leiar førebuande fellesnemnd

Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, vart i dag vald til leiar av førebuande fellesnemnd (FF) for etablering av ein ny kommune samansett av Sund, Fjell og Øygarden.

Førebuande fellesnemnd på det første møtet. Frå venstre; Vibecke Hodnekvam (Utdanningsforbundet, Øygarden), Hildegunn Høyland (Fagforbundet, Sund), Silvia Haugland (Øygarden), Kari-Anne Landro (Sund), Trude Villanger (HVO, Fjell), Jogeir Sognnæs (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Egil Haaland (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden), Hilde Lohmann Sandal (Fjell), Odd Bjarne Skogestad (Fjell), May Elin Limevåg (Sund), Ernst Einarsen (Fjell), Anita Garlid Johannesen (Fjell), Tom Georg Indrevik (Fjell), Kjell Arve Vorland (Sund), Svein Bergh (Fjell), Nilse Kåre Skoge (Sund) og Ingrid Toft (Øygarden). Espen Harkestad (Øygarden) var ikkje til stades då biletet vart teke.
Førebuande fellesnemnd på det første møtet. Frå venstre; Vibecke Hodnekvam (Utdanningsforbundet, Øygarden), Hildegunn Høyland (Fagforbundet, Sund), Silvia Haugland (Øygarden), Kari-Anne Landro (Sund), Trude Villanger (HVO, Fjell), Jogeir Sognnæs (Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell), Egil Haaland (Fjell), Børge Haugetun (Øygarden), Hilde Lohmann Sandal (Fjell), Odd Bjarne Skogestad (Fjell), May Elin Limevåg (Sund), Ernst Einarsen (Fjell), Anita Garlid Johannesen (Fjell), Tom Georg Indrevik (Fjell), Kjell Arve Vorland (Sund), Svein Bergh (Fjell), Nilse Kåre Skoge (Sund) og Ingrid Toft (Øygarden). Espen Harkestad (Øygarden) var ikkje til stades då biletet vart teke. Foto: Kjell Andersland.

Marianne Sandahl Bjorøy vart vald med 12 røyster. Fire av medlemene i FF røysta blankt. Kari-Anne Landro, ordførar i Sund, og ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, vart begge valde som nestleiarar. Dei tre ordførarane utgjer den politiske leiargruppa for arbeidet med kommunereforma.

Den førebuande fellesnemnda er samansett av 17 politisk valde medlemer frå dei tre kommunane og tre personar valde frå dei tilsette (tillitsvalde/vernetenesta).  Servicetorgsjef i Fjell, Lillian Torsvik, har som oppgåve å vera sekretær for FF. I tillegg kan dei tre rådmennene i dei tre kommunane delta i møta i nemnda.

Premissar og mandat

På møtet på onsdag gav dei tre ordførarane informasjon om premissar og mandat for FF, overordna framdriftsplan, inndelingslova og seminar for kommunar som skal slå seg saman. På eitt av dei seks seminara i Oslo/Trondheim, er det aktuelt at heile den førebuande fellesnemnda deltek. Prioritert seminar for heile nemnda er temaet «Lokaldemokrati, felles kultur og identitet (seminar 3)). Elles vert det lagt opp til å verta grundig kjent med kommunesamanslåingsprosessen i Vestfold der Sandefjord, Stokke og Andebu vert eín kommune frå første januar 2017.

Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy vart vald til å leia nemnda.
Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy vart vald til å leia nemnda.

FF godkjende forslag til prioritering og framdrift for arbeidet i nemnda. Høgast prioritet er kartlegging av IKT-system i kommunane, kartlegging av personalreglement og løns- og arbeidsvilkår for tilsette i kommunane og utarbeiding av kommunikasjonsplan. Framlegg til kommunikasjonsplan vart lagt fram i møtet og vert behandla på neste møte i nemnda.

Nemnda godkjende møteplan fram til juni 2017. Neste møte vert i Fjell rådhus den 8. desember klokka 12.30. Det vert lagt opp til eitt møte i månaden fram til juni 2017.

Formell fellesnemnd etter stortingsvedtak

Førebuande fellesnemnd er ikkje lovpålagt, men kommunestyra vedtok i september/oktober å organisera arbeidet på denne måten fram til Stortinget i løpet av første halvår 2017 gjer endeleg vedtak og det vert oppretta ei formell fellesnemnd i samsvar med inndelingslova.

Den førebuande nemnda har ikkje fullmakt til å ta avgjerd, men skal førebu samanslåing og koordinera samarbeidet mellom kommunane fram til fellesnemnda er formelt oppretta. Eventuelle vedtak må fremjast i felles sak i dei tre kommunestyra.

imgp8631-h700
Representantar for dei tilsette var på plass på tilhøyrarbenken. Tre representantar frå dei tilsette har observasjonsstatus med tale og forslagsrett.

Her er referat frå møtet (PDF)

Tekst og foto: Vigleik Brekke
Foto: Kjell Andersland og Vigleik Brekke

 

Første møte i førebuande fellesnemnd

No startar arbeidet med å følgja opp "samanslåingsvedtaket" den 20. juni. Biletet er frå markeringa etter vedtaket. Frå venstre; ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, Sund-ordførar Kari-Anne Landro, ordførar i Øygarden, Børge Haugetun og fylkesmann Lars Sponheim.
No startar arbeidet med å følgja opp «samanslåingsvedtaket» den 20. juni. Biletet er frå markeringa om kvelden etter vedtaket. Frå venstre; ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, Sund-ordførar Kari-Anne Landro, ordførar i Øygarden, Børge Haugetun og fylkesmann Lars Sponheim.

Onsdag den 9. november vert det kalla inn til det første møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden.

I tillegg til at det skal veljast leiar og nestleiar i nemnda, vert det gjeve informasjon om premissar og mandat for nemnda, overordna framdriftsplan og inndelingslova. Tema på møtet vert prioritering av oppgåver og framdriftsplan, deltaking på seminarrekkje, møteplan og kommunikasjonsplan.

Den 20. juni vedtok kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden at dei vil danna ein ny kommune i regionen med verknad frå 2020. I perioden fram til den formelle fellesnemnda er valt, har kommunane vorte samde om å oppretta ei førebuande fellesnemnd som skal starta arbeidet med å førebu samanslåing og koordinera samarbeidet mellom kommunane.

Det første møtet i FF vert halde i kultursalen i Fjell rådhus og tek til klokka 11.00.

Her kan du lesa sakslista til møtet.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

Fylkesmannen vil ha «Nye Øygarden»

Fylkesmannen rår til at dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden vert slått saman til ein ny kommune. Dette samsvarar med kommunestyrevedtak i dei tre kommunane den 20. juni.

Fylkesmann Lars Sponheim
Fylkesmann Lars Sponheim.

I si tilråding om kommunestrukturen viser Fylkesmannen til at den frivillige reformprosessen pr. 1. oktober har enda opp med at ti kommunar slår seg saman til fire. Dette er Nordhordland (Lindås, Meland og Radøy), «Nye Øygarden» (Sund, Fjell og Øygarden), «Bjørnefjorden kommune» (Os og Fusa) og «Nye Voss» (Voss og Granvin). Gjennom den frivillige runden er det etablert ein ny kommunestruktur der 123 890 innbyggjarar har gått inn i nye kommunar.

– Nye Øygarden» inneber at alle tre kommunane utanom Askøy dannar ny kommune i vest. Den nye kommunen innfrir alle mål og kriterium som er fastsette i arbeidet med kommunereforma og dannar ei god geografisk eining, skriv Fylkesmannen i si tilråding.

Framtidsretta struktur

Fylkesmannen meiner denne nye strukturen er framtidsretta. Kring Bergen er det no etablert nye store kommunar med knapt 100 tusen innbyggjarar i tillegg til Askøy kommune med knapt 30 tusen innbyggjarar.  Ifølge Fylkesmannen er det ikkje i den frivillige runden skapt utfordringar eller uheldige bindingar for reformarbeidet i ettertid.

Når det gjeld reformprosessen framover, seier Fylkesmannen at i neste runde bør kommunar slå seg saman slik at det totalt vert 10 kommunar i Hordaland. Tilrådinga frå Fylkesmennene går no til regjeringa som fremjar sak for Stortinget med vedtak i løpet av første halvår 2017. Dei nye kommunane vert etablert med verknad frå første januar 2020.

Les meir på nettsida til Fylkesmannen i Hordaland.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland

Vil ha førebuande fellesnemnd

Politikarar frå Øygarden og Sund behandla i dag oppfølginga av kommunereforma. Frå venstre Børge Haugetun og Espen Harkestad i Øygarden og Tom Georg Indrevik og Marianne Sandahl Bjorøy i Fjell. Biletet er frå felles forhandlngsutval i Øygarden den 11. februar i år.
Politikarar frå Øygarden og Fjell behandla på onsdag denne veka oppfølginga av kommunereforma. Frå venstre Børge Haugetun og Espen Harkestad i Øygarden og Tom Georg Indrevik og Marianne Sandahl Bjorøy i Fjell. Biletet er frå felles forhandlngsutval i Øygarden den 11. februar i år.

Onsdag ettermiddag vedtok Øygarden kommunestyre for sin del å oppretta ei førebuande fellesnemnd (FF). Fellesnemnda skal følgja opp vedtaket i kommunestyra i juni om å etablera ein ny kommune frå første januar 2020.

Også Fjell formannskap behandla denne saka også i går og innstilte overfor kommunestyret å oppretta ei førebuande fellesnemnd. Kommunestyret seier det siste ordet i saka. Sund kommune skal også behandla saka i formannskapet og kommunestyret.

Øygarden valde i dag Børge Haugetun (ordførar, Tverrpolitisk valliste for Øygarden), Espen Harkestad (Ap), Ingrid Marie Toft (H) og Silvia Haugland (Tverrpolitisk valliste for Øygarden) til å representera Øygarden i den førebuande fellesnemnda.

Etter at Stortinget våren 2017 har gjort vedtak om kommunesamanslåing, skal Fylkesmannen kalla inn til felles kommunestyremøte der det mellom anna skal vedtakast å oppretta ei fellesnemnd slik det går fram av inndelingslova. I denne saka vert det føreslått å etablera ei førebuande fellesnemnd som startar arbeidet med å førebu samanslåing og koordinerer samarbeidet mellom kommunane fram til den formelle fellesnemnda er på plass.

FF skal ikkje ha formelle fullmakter til å ta avgjerder, men kommunestyra kan gje nemnda mandat til  å førebu samanslåing og koordinera dette arbeidet. Det er føreslått at FF vert samansett på same måte som den «endelege fellesnemnda» med fire medlemer frå Øygarden, fem medlemer frå Sund og åtte frå Fjell (totalt 17 medlemer). Fellesnemnda vert supplert med tre representantar vald av organisasjonane/vernetenesta. Desse får observasjonsrett med tale- og forslagsrett.

Oppgåver som i saksutgreiinga er lista opp er mellom anna krav og prosess for tilsetjing av prosjektleiar, kartlegging av IKT-system, selskapsstruktur, pensjonsordningar og personalreglement som finst i kommunane i dag. I saksutgreiinga vert det presisert at dei tre kommunane skal drivast vidare som sjølvstendige kommunar fram til første januar 2020.

Her kan du lesa meir om saka som er behandla i Øygarden kommunestyre og som skal til behandling i Fjell kommunestyre.

Tekst og foto: Vigleik Brekke