Aktuelt

Drøftar kommunen som arbeidsgjevar

Måndag den 27. mars er Sund kommune vertskap for det fjerde møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen skal fellesnemnda (kommunereforma) mellom anna drøfta politiske føresetnader for etablering av den nye kommunen.   Utgangspunktet for denne drøftinga er intensjonsavtalen kapittel 11 som ...
Les vidare

Ønskjer å delta i demokratiprosjekt

Førebuande fellesnemnd (FF) ønskjer å delta i prosjektet «Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommunar med vedtak om samanslåing». Dette er konklusjonen etter at spørsmålet vart reist på møtet i FF i Øygarden i dag. Den førebuande fellesnemnda er samansett av ...
Les vidare

Nytt møte i førebuande fellesnemnd

Måndag den 20. februar er det klart for det tredje møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Denne gongen er det Øygarden kommune som er vertskap. På dette møtet vert det gjeve informasjon om status i arbeidet med å tilsetja prosjektleiar for arbeidet ...
Les vidare

Ønskjer utvida mandat for tilsetjing av prosjektleiar

I ei felles sak i dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden, vert det innstilt på at førebuande fellesnemnd  (for kommunesamanslåing) får utvida mandatet til å tilsetja prosjektleiar. Det er innstilt på at det vert vedteke ei løysing der stillinga vert ...
Les vidare

Ønskjer samarbeid om digitalisering

- Bergen kommune ønskjer samarbeid med nabokommunane om digitalisering av offentleg sektor. Dette kan gjerast inn mot KS der vi gjer det klart at dette vil vi utvikla saman, sa kommunaldirektør Robert Rastad då førebuande fellesnemnd var samla til sitt ...
Les vidare

Klart for møte nr. to i førebuande fellesnemnd

Torsdag den 8. desember er det klart for det andre møtet i førebuande fellesnemnd (FF) for kommunereforma. Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden. Det andre møtet i nemnda vert halde i Sund ...
Les vidare

Fjell-ordføraren leiar førebuande fellesnemnd

Ordførar i Fjell, Marianne Sandahl Bjorøy, vart i dag vald til leiar av førebuande fellesnemnd (FF) for etablering av ein ny kommune samansett av Sund, Fjell og Øygarden. Marianne Sandahl Bjorøy vart vald med 12 røyster. Fire av medlemene i FF ...
Les vidare

Første møte i førebuande fellesnemnd

Onsdag den 9. november vert det kalla inn til det første møtet i førebuande fellesnemnd (FF). Nemnda er samansett av 17 politikarar og tre tillitsvalde frå Fjell, Sund og Øygarden. I tillegg til at det skal veljast leiar og nestleiar i nemnda, ...
Les vidare

Fylkesmannen vil ha «Nye Øygarden»

Fylkesmannen rår til at dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden vert slått saman til ein ny kommune. Dette samsvarar med kommunestyrevedtak i dei tre kommunane den 20. juni. Fylkesmann Lars Sponheim. I si tilråding om kommunestrukturen viser Fylkesmannen til at ...
Les vidare

Vil ha førebuande fellesnemnd

Onsdag ettermiddag vedtok Øygarden kommunestyre for sin del å oppretta ei førebuande fellesnemnd (FF). Fellesnemnda skal følgja opp vedtaket i kommunestyra i juni om å etablera ein ny kommune frå første januar 2020. Også Fjell formannskap behandla denne saka også i ...
Les vidare

Føreslår å oppretta førebuande fellesnemnd

Dei tre kommunane i regionen, Fjell, Sund og Øygarden, skal ta stilling til eit forslag om å oppretta ei førebuande fellesnemnd (FF). Fellesnemnda skal følgja opp vedtaket i kommunestyra i juni om å etablera ein ny kommune frå første januar ...
Les vidare

Sponheim nøgd med kommunereforma

Fylkesmann Lars Sponheim er nøgd med arbeidet med kommunereforma så langt. Han skriv i ei pressemelding at prosessen har vore vellukka i Hordaland. Det ligg føre samanslåingsvedtak i 12 kommunar i fylket. Dette innebér at talet på kommunar i Hordaland ...
Les vidare

Sanner og Sponheim gratulerte

Etter at dei tre kommunestyra i går ettermiddag hadde gjort sine vedtak om å danna in ny kommune, var det duka for festmiddag på Panorama Konferansehotell i Sund. Det var ordførar i Sund, Kari-Anne Landro som ønskte dei 80 gjestene velkomen. - ...
Les vidare

Historisk vedtak om å danna ny kommune

Måndag ettermiddag vedtok kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden at dei vil danna ein ny kommune i regionen med verknad frå 2020. I Øygarden vart vedtaket gjort med 15 mot åtte røyster (Arbeidarpartiet, SV og ein representant frå Tverrpolitisk valliste for Øygarden) ...
Les vidare

Den 20. juni vert det avgjort

Måndag den 20. juni skal alle dei tre kommunestyra i regionen vår ta stilling til om dei skal danna ein ny kommune saman eller om dei skal halda fram kvar for seg. Både i Fjell, Sund og Øygarden tek kommunestyremøta til ...
Les vidare

Øygarden seier truleg ja

- Eg kan med stor grad av tryggleik seia at det vert fleirtal i Øygarden for å danna ein ny kommune. Dette sa ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, då knapt 30 personar var samla til Vest Næringsråd (VNR)  si samling i ...
Les vidare

Alle formannskapa tilrår ny kommune

Onsdag ettermiddag gjekk både Øygarden og Fjell formannskap inn for at Fjell, Sund og Øygarden søkjer om å få etablera ein ny felles kommune. Dermed har alle dei tre formannskapa i regionen gått inn for å danna ein ny kommune.   I ...
Les vidare

Tranevågen delt i synet på ny kommune

Elevane på Tranevågen ungdomsskule er delt i synet på om det bør byggjast ein ny kommune samansett av Fjell, Sund og Øygarden. På ei elektronisk undersøking (Kahoot) i dag der elevane på dei tre trinna deltok, svarte 107 elevar at dei ...
Les vidare

Nettprat i Vestnytt

Dei tre ordførarane i regionen tok ein sentral plass i redaksjonen i Vestnytt i dag då dei skulle svara på spørsmål frå lesarane. - Intensjonsavtala er ei oppramsing med vage sjølvsagte ting!!! Kan ordførarane love veg med 80 km i timen ...
Les vidare

Sund formannskap tilrår ny kommune

Med seks mot ei røyst (Senterpartiet) gjekk formannskapet i Sund i går inn for at kommunane Sund, Fjell og Øygarden søkjer om å få etablera ein ny felles kommune med iverksetjing januar 2020. Sund formannskap er dermed det første formannskapet i ...
Les vidare